Micky Maus & Freunde

HJFHenze - Helmut´s Sammlerseiten - Euro-Kat - FF-Kat (Helmut J.F.Henze) (Helmut J.F.Henze)
Dank an Gerd Dörrig und Dina Terwort für die Unterstützung!

FT172 Micky Maus FT173 Donald Duck
FT174 Daisy Duck FT175 Minnie Maus
FT176 Goofy FT177 Onkel Dagobert
FT178A Track FT178B Tick
FT178C Trick FT179 Panzerknacker
FT180 Kater Karlo  
 
Zusatzwarnzettel 60550297 Typ 2 zu Goofy und Panzerknacker