Kraul mich!

HJFHenze - Helmut´s Sammlerseiten - Euro-Kat - FF-Kat (Helmut J.F.Henze) (Helmut J.F.Henze)
Dank an Wolfgang Holzschuh, Vlastimil, Peter Knubben, Frans Dullens, Svetlana Frolova, Herbert Attila und Gerd Dörrig für die Unterstützung!

FF127A Weißer Golden Retriever FF127B Labrador
FF129 Dackel FF130 Bulldogge
FF152 Cocker Spaniel FF153 Yorkshire Terrier