SpongeBob Oster-Joy

HJFHenze - Helmut´s Sammlerseiten - Euro-Kat - FF-Kat (Helmut J.F.Henze) (Helmut J.F.Henze)
Dank an D.B. und Gerd Dörrig für die Unterstützung!

TR118A SpongeBob TR121A Plankton
TR122A Gary TR124A Sandy Cheeks
TR135D Ring