Fingers Games - Inline Skater - Hongkong

HJFHenze - Helmut´s Sammlerseiten - Euro-Kat - FF-Kat (Helmut J.F.Henze) (Helmut J.F.Henze)
Dank an D.B. für die Unterstützung!

SD627 Inliner grün/grau SD627A Inliner schwarz/gelb