Doppelstempel Afrika

HJFHenze - Helmut´s Sammlerseiten - Euro-Kat - FF-Kat (Helmut J.F.Henze) (Helmut J.F.Henze)
Dank an Joke Vandevenne, Martin Heinzlmair, Frans Dullens, Christian Gärtner, Laurent Grandin, Günter Wöhner, Szego Zsolt, Detlef Fritze und Wolfgang Wendt für die Unterstützung!

SE142 Elefant SE142A Giraffe
4 Funktionsschritte A - D 4 Funktionsschritte A - D
5 Funktionsschritte A - E 5 Funktionsschritte A - E
SE142B Löwe SE142C Nashorn
 
Beiliegender Zusatzwarnzettel 60550373
 oder 60550185