Long Leg Roller Skaters

HJFHenze - Helmut´s Sammlerseiten - Euro-Kat - FF-Kat (Helmut J.F.Henze) (Helmut J.F.Henze)
Dank an Martin Heinzlmair, Frans Dullens, Wolfgang Wendt, Laurent Grandin, Günter Wöhner, Markus Hauser und Szego Zsolt für die Unterstützung!

BPZ matt und BPZ glänzend

SE088 Long Leg orange SE089 Long Leg blau
SE106 Long Leg grün SE107 Long Leg rot